Hiển thị
  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán)

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán)

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Thông tin cổ đông lớn )

Công bố thông tin ( Thông tin cổ đông lớn )

  15/01/2020

Thông tin cổ đông lớn

Thông tin cổ đông lớn

  15/01/2020

Thông tin cổ đông lớn

Thông tin cổ đông lớn

  08/08/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

  29/03/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo thường niên năm 2018 + Báo cáo tình hình hoạt động của Cty năm 2018 )

Công bố thông tin ( Báo cáo thường niên năm 2018 + Báo cáo tình hình hoạt động của Cty năm 2018 )

  19/03/2019

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động

  08/03/2019

Công bố thông tin ( TB mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, tài liệu họp cổ đông )

Công bố thông tin ( TB mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, tài liệu họp cổ đông )

  19/02/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán )

  22/01/2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

  28/12/2018

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ ( Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng )

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ ( Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng )

  08/08/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

  30/07/2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

  20/07/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

  02/07/2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

Thời tiết