Hiển thị
  24/02/2023

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

  19/01/2023

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

  17/01/2023

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

  28/11/2022

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

  21/09/2022

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

  15/08/2022

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

  04/08/2022

CBTT ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán )

CBTT ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán )

  25/07/2022

CBTT ( báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 )

CBTT ( báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 )

  22/07/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

  19/07/2022

CBTT ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán )

CBTT ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán )

  30/06/2022

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

  24/06/2022

CBTT ( Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ )

CBTT ( Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ )

  21/06/2022

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

  20/06/2022

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

  14/04/2022

CBTT ( báo cáo thường niên năm 2021 - có tài liệu kèm theo )

CBTT ( báo cáo thường niên năm 2021 - có tài liệu kèm theo )

  08/03/2022

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán )

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán )

  24/01/2022

CBTT ( Báo Cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán )

CBTT ( Báo Cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán )

  16/08/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán )

  26/07/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 )

Công bố thông tin ( Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 )

  16/07/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán )

Thời tiết