Hiển thị
  08/08/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

  29/03/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo thường niên năm 2018 + Báo cáo tình hình hoạt động của Cty năm 2018 )

Công bố thông tin ( Báo cáo thường niên năm 2018 + Báo cáo tình hình hoạt động của Cty năm 2018 )

  19/03/2019

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động

Thông báo tuyển dụng công nhân lao động

  08/03/2019

Công bố thông tin ( TB mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, tài liệu họp cổ đông )

Công bố thông tin ( TB mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019, tài liệu họp cổ đông )

  19/02/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán )

  22/01/2019

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2018

  28/12/2018

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ ( Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng )

Công bố thông tin trong thời hạn 24 giờ ( Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng )

  08/08/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

  30/07/2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

  20/07/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

  02/07/2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

  02/07/2018

V/v Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

V/v Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

  23/04/2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

  13/04/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

  11/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

  27/02/2018

Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  09/02/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Thời tiết