Hiển thị
  25/09/2023

Thông báo Tuyển Dụng

Thông báo Tuyển Dụng

  15/09/2023

CBTT Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CBTT Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

  07/08/2023

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

  26/07/2023

CBTT (Phụ lục IV bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

CBTT (Phụ lục IV bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

  25/07/2023

CBTT báo báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

CBTT báo báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

  18/07/2023

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán

  07/07/2023

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 )

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 )

  24/02/2023

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

  19/01/2023

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

  17/01/2023

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

  28/11/2022

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

  21/09/2022

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

  15/08/2022

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

  04/08/2022

CBTT ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán )

CBTT ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 đã kiểm toán )

  25/07/2022

CBTT ( báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 )

CBTT ( báo cáo tình hình quản trị cty 6 tháng đầu năm 2022 )

  22/07/2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

  19/07/2022

CBTT ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán )

CBTT ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 trước kiểm toán )

  30/06/2022

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022)

  24/06/2022

CBTT ( Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ )

CBTT ( Thông báo giao dịch cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có đảm bảo của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ )

  21/06/2022

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

CBTT ( Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu / chứng chỉ quỹ của người nội bộ của công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ

Thời tiết