Hiển thị
  24/01/2022

CBTT ( Báo Cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán )

CBTT ( Báo Cáo tài chính năm 2021 trước kiểm toán )

  16/08/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã kiểm toán )

  26/07/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 )

Công bố thông tin ( Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 )

  16/07/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 trước kiểm toán )

  24/06/2021

Công bố thông tin ( Hợp đồng kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2021 )

Công bố thông tin ( Hợp đồng kiểm toán Báo Cáo tài chính năm 2021 )

  20/05/2021

Công bố thông tin ( Thông báo tuyển dụng công nhân lao động năm 2021 )

Công bố thông tin ( Thông báo tuyển dụng công nhân lao động năm 2021 )

  05/03/2021

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán)

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2020 đã qua kiểm toán)

  19/01/2021

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính năm 2020 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính năm 2020 trước kiểm toán )

  20/08/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 đã kiểm toán )

  16/07/2020

Công Bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán )

Công Bố thông tin ( Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 trước kiểm toán )

  09/04/2020

Công bố thông tin :Báo cáo thường niên năm 2019 ( có tài liệu kèm theo )

Công bố thông tin :Báo cáo thường niên năm 2019 ( có tài liệu kèm theo )

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán)

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán)

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính năm 2019 trước kiểm toán )

  15/01/2020

Công bố thông tin ( Thông tin cổ đông lớn )

Công bố thông tin ( Thông tin cổ đông lớn )

  15/01/2020

Thông tin cổ đông lớn

Thông tin cổ đông lớn

  15/01/2020

Thông tin cổ đông lớn

Thông tin cổ đông lớn

  08/08/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

Công bố thông tin ( báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 đã kiểm toán )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

Công bố thông tin ( Báo cáo tài chính Quý II năm 2019 )

  30/07/2019

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

Công bố thông tin ( báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019 )

Thời tiết