Hiển thị
  08/08/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

Công bố thông tin Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 đã kiểm toán

  30/07/2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018

  20/07/2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

  02/07/2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

V/v CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn, tại thời điểm 6 tháng đầu năm dương lịch 2018

  02/07/2018

V/v Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

V/v Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

  23/04/2018

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

  13/04/2018

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

  11/04/2018

Báo cáo thường niên năm 2017

Báo cáo thường niên năm 2017

  27/02/2018

Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  09/02/2018

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017

  23/01/2018

QĐ của HĐQT V/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty

QĐ của HĐQT V/v Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty

  19/01/2018

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

  05/01/2018

NQ HĐQT V/v Từ nhiệm, miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát của Ô Lê Minh Hiển

NQ HĐQT V/v Từ nhiệm, miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát của Ô Lê Minh Hiển

  03/01/2018

NQ Hội đồng quản trị

NQ V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

  02/01/2018

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng

Thời tiết