Hiển thị
  05/03/2024

CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

CBTT Báo cáo thường niên năm 2023

  29/02/2024

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

  30/01/2024

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2023 trước kiểm toán

  25/01/2024

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023

  11/01/2024

CBTT Tuyển Dụng Lao Động

CBTT Tuyển Dụng Lao Động

  28/12/2023

CBTT trong thời hạn 24 giờ ( bổ nhiệm lại KTT cty cp sx và kd VTTB - VVMI kể từ ngày 01/01/2024)

CBTT trong thời hạn 24 giờ ( bổ nhiệm lại KTT cty cp sx và kd VTTB - VVMI kể từ ngày 01/01/2024)

  26/12/2023

CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn tại thời điểm 6 Tháng cuối năm dương lịch 2023

CBTT Danh sách cổ đông NN Cổ đông lớn tại thời điểm 6 Tháng cuối năm dương lịch 2023

  25/09/2023

Thông báo Tuyển Dụng

Thông báo Tuyển Dụng

  15/09/2023

CBTT Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

CBTT Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

  07/08/2023

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm toán

  26/07/2023

CBTT (Phụ lục IV bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

CBTT (Phụ lục IV bảng cung cấp thông tin về quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023)

  25/07/2023

CBTT báo báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

CBTT báo báo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023

  18/07/2023

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023 trước kiểm toán

  07/07/2023

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 )

CBTT ( Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 )

  24/02/2023

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

CBTT ( Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

  19/01/2023

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 trước kiểm toán

  17/01/2023

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

CBTT báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

  28/11/2022

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

CBTT ( Tuyển Dụng Lao Động )

  21/09/2022

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

CBTT ( Tuyển dụng lao động )

  15/08/2022

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

CBTT ( Ông VƯƠNG KHẮC TUẤN- TP KHVTTT được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó GIám Đốc Cty CP SX và KD VTTB - VVMI kể từ ngày 16/8/2022 )

Thời tiết