B02

  06/02/2017
Tæng C«ng ty c«ng nghiÖp má viÖt b¾c TKV-CTCP       MÉu sè B02 - DN
Cty CP s¶n xuÊt & KDVTTB -VVMI (Ban hµnh theo Th«ng t­ sè 200/2014/TT-BTC ngµy 22/12/214 cña Bé Tµi chÝnh)
         
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2016
      Đơn vị tính: VND
         
ChØ tiªu thuyÕt n¨m n¨m
minh nay tr­íc
1 2 3 4 5
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 01 VII.1 346 924 474 423 409 112 683 734
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu 02 VII.2    
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vụ ( 10=01- 02) 10   346 924 474 423 409 112 683 734
4. Gi¸ vèn b¸n hµng 11 VII.3 312 767 511 232 371 987 998 698
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vụ ( 20=10-11 ) 20   34 156 963 191 37 124 685 036
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 21 VII.4 444 971 610 41 183 290
7. Chi phÝ tµi chÝnh 22 VII.5 1 688 689 917 1 921 395 840
Trong ®ã: Chi phÝ L·i vay 23   1 302 626 723 1 892 891 145
8. Chi phÝ b¸n hµng 25 VII.8a 15 116 142 911 14 786 427 519
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 26 VII.8b 12 791 437 780 15 585 867 196
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30   5 005 664 193 4 872 177 771
( 30 = 20 + (21 - 22) - (25+ 26))        
11.Thu nhËp kh¸c 31 VII.6 267 020 069 818 181
12.Chi phÝ kh¸c 32 VII.7 643 212 278 5 227 724
13.Lîi nhuËn kh¸c( 40 = 31 - 32 ) 40   - 376 192 209 - 4 409 543
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ ( 50= 30 + 40 ) 50   4 629 471 984 4 867 768 228
15. ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh 51 VII.10 1 089 912 632 1 099 731 004
16. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i 52      
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ( 60= 50-51-52 ) 60 VII.11 3 539 559 352 3 768 037 224
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu (*) 70     6280
19. L·i suy giảm trªn cæ phiÕu (*) 71      
         
    LËp ngµy 13 th¸ng 1 n¨m 2017
Ng­êi lËp biÓu kÕ to¸n tr­ëng   Gi¸m ®èc
         
         
         
         
nguyÔn thÞ hång nhung Ph¹m ®×nh TuÊn   Ph¹m §øc khiªm
Bình luận

Tin tức mới

Thời tiết