B04.02

  06/02/2017
9 - Tăng giảm TSCĐ hữu hình:(Chi tiết theo biểu VI-9TM-TKV)              
TT Chỉ tiêu Tổng số Vốn chủ sở hữu Vốn vay Vốn khác    
A Nguyên giá            
I Số dư đầu năm 46 105 779 601 10 859 380 261 35 136 430 734 109 968 606    
1 Đang dùng 46 105 779 601 10 859 380 261 35 136 430 734 109 968 606    
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
  Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao 12 077 231 357 3 798 098 500 8 169 164 251 109 968 606    
  Trong đó: Đang dùng            
  - Tổng NGTSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay            
II Tăng trong kỳ 727 478 182 727 478 182        
1 Mua trong kỳ            
2 Đầu tư XDCB hoàn thành 727 478 182 727 478 182        
3 Nhận vốn cấp ,vốn góp bằng TSCĐ            
4 Do điều động            
5 Do luân chuyển            
6 Do kiểm kê            
7 Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư            
8 Do đánh giá lại            
9 Tăng khác            
III Giảm trong kỳ 2 112 316 000   2 112 316 000      
1 Nhượng bán     2 112 316 000      
2 Chuyển sang BĐS đầu tư            
3 Do điều động            
4 Do luân chuyển            
5 Chuyển thành công cụ            
6 Do kiểm kê            
7 Do đánh giá lại            
8 Chuyển góp vốn            
9 Giảm khác            
III Cuối kỳ 44 720 941 783 11 586 858 443 33 024 114 734 109 968 606    
1 Đang dùng 44 720 941 783 11 586 858 443 33 024 114 734 109 968 606    
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
  Tổng nguyên giá TSCĐ đã hết khấu hao 31 455 123 434 5 113 546 603 26 231 608 225 109 968 606    
  Trong đó: Đang dùng            
  - Tổng NGTSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay            
B Hao mòn            
I Đầu năm 37 976 197 682 6 624 071 916 31 242 157 160 109 968 606    
1 Đang dùng 37 976 197 682 6 624 071 916 31 242 157 160 109 968 606    
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
II Tăng trong kỳ 3 724 830 320 1 309 943 013 2 414 887 307      
1 Do trích khấu hao 3 724 830 320 1 309 943 013 2 414 887 307      
2 Do tính hao mòn            
3 Do điều động            
4 Luân chuyển            
5 Kiểm kê            
6 Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư            
7 Do đánh giá lại            
8 Tăng khác            
III Giảm trong kỳ 2 112 316 000   2 112 316 000      
1 Chuyển sang BĐS đầu tư            
2 Nhượng bán     2 112 316 000      
3 Điều động            
4 Luân chuyển            
5 Chuyển thành công cụ            
6 Do kiểm kê            
7 Góp vốn            
8 Đánh giá lại            
9 Giảm khác            
IV Số cuối kỳ 39 588 712 001 7 934 014 929 31 544 728 467 109 968 606    
1 Đang dùng            
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
C Giá trị còn lại            
1 Đầu năm 8 129 581 919 4 235 308 345 3 894 273 574      
  Trong đó: Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay            
2 Cuối kỳ 5 132 229 783 3 652 843 514 1 479 386 269      
  Trong đó: Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay            
Phần II: Chi tiết TSCĐ theo nhóm            
               
TT Chỉ tiêu Tổng số NCVKT Máy móc,thiết bị Phương tiện vận tải,thiết bị truyền dẫn Thiết bị ,dụng cụ quản lý TSCĐ khác
A B 1 2 3 4 5 6
A Nguyên giá            
I Đầu năm 46 105 779 601 12 421 853 926 29 299 503 432 4 148 132 334 236 289 909  
1 Đang dùng            
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
  Tông nguyên giá TDCĐ đã hết khấu hao 12 077 231 357 5 195 826 797 4 939 308 755 1 856 186 714 85 909 091  
  Trong đó : Đang dùng            
  - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay            
II Tăng trong kỳ 727 478 182     727 478 182    
1 Mua trong kỳ            
2 Đầu tư XDCB hoàn thành       727 478 182    
3 Nhận vốn cấp ,vốn góp bằng TSCĐ            
4 Do điều động            
5 Do luân chuyển            
6 Do kiểm kê            
7 Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư            
8 Do đánh giá lại            
9 Tăng khác            
III Giảm trong kỳ 2 112 316 000   2 112 316 000      
1 Nhượng bán     2 112 316 000      
2 Chuyển sang BĐS đầu tư            
3 Do điều động            
4 Do luân chuyển            
5 Chuyển thành công cụ            
6 Do kiểm kê            
7 Đánh giá lại            
8 Chuyển góp vốn            
9 Giảm khác            
IV Cuối kỳ 44 720 941 783 12 421 853 926 27 187 187 432 4 875 610 516 236 289 909  
1 Đang dùng            
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
  Tông nguyên giá TDCĐ đã hết khấu hao 31 455 123 434 5 195 826 797 23 404 188 749 2 618 817 979 236 289 909  
  Trong đó : Đang dùng            
  - Tổng NG TSCĐ dùng để thế chấp,cầm cố các khoản vay            
B Hao mòn            
I Đầu năm 37 976 197 682 8 227 592 746 26 544 310 310 2 982 123 948 222 170 678  
1 Đang dùng            
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
II Tăng trong kỳ 3 724 830 319 722 602 668 2 291 638 594 696 469 827 14 119 230  
1 Do trích khấu hao   722 602 668 2 291 638 594 696 469 827 14 119 230  
2 Do tính hao mòn            
3 Do điều động            
4 Luân chuyển            
5 Kiểm kê            
6 Do chuyển đổi từ BĐS đầu tư            
7 Do đánh giá lại            
8 Tăng khác            
III Giảm trong kỳ 2 112 316 000   2 112 316 000      
1 Chuyển sang BĐS đầu tư            
2 Nhượng bán     2 112 316 000      
3 Điều động            
4 Luân chuyển            
5 Chuyển thành công cụ            
6 Do kiểm kê            
7 Góp vốn            
8 Đánh giá lại            
9 Giảm khác            
IV Số cuối kỳ 39 588 712 001 8 950 195 414 26 723 632 904 3 678 593 775 236 289 908  
1 Đang dùng            
2 Chưa dùng            
3 Không cần dùng            
4 Chờ thanh lý            
C Giá trị còn lại            
1 Đầu năm 8 129 581 919 4 194 261 180 2 755 193 122 1 166 008 386 14 119 231  
  Trong đó : Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay            
2 Cuối kỳ 5 132 229 683 3 471 658 512 463 554 430 1 197 016 741    
  Trong đó : Dùng thế chấp,cầm cố khoản vay            
               
10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:(Chi tiết theo biểu VI-10TM-TKV)              
11 Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính : (Chi tiết theo biểu VI-11TM-TKV)            
               
12 Tăng giảm bất động sản đầu tư : (Chi tiết theo biểu VI-12TM-TKV)            
               
13 Chi phí trả trước :(Chi tiết theo biểu VI-13TM-TKV)            
TT Nội dung Dư đầu năm Tăng trong kỳ Giảm trong kỳ Dư cuối kỳ    
I Ngắn hạn 64 598 484 203 341 681 245 204 112 22 736 053    
1 Chi phí sửa chữa lớn            
2 Công cụ,dụng cụ 64 598 484 203 341 681 245 204 112 22 736 053    
3 Thuê hoạt động TSCĐ            
4 Chi phí đi vay            
5 Bảo hiểm            
6 Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật            
7 Chi phí bồi thương            
8 Chi phí trong thời gian ngừng việc            
9 Chi phí trả trước ngắn hạn khác            
II Dài hạn 191 171 846 130 857 273 228 288 072 93 741 047    
1 Chi phí sửa chữa lớn            
2 Công cụ dụng cụ 191 171 846 130 857 273 228 288 072 93 741 047    
3 Thuê hoạt động TSCĐ            
4 Chi phí đi vay            
5 Bảo hiểm            
6 Chi phí mua các tài liệu kỹ thuật            
7 Chi phí bồi thương            
8 Chi phí trong thời gian ngừng việc            
9 Chi phí thành lập doanh nghiệp            
10 Chi phí giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình            
11 Giá trị lợi thế kinh doanh            
12 Tiền cấp quyền khai thác            
13 Tiền sử dụng tài liệu địa chất            
14 Chênh lệch giá bán nhỏ hơn GTCL TSCĐ thuê TC,TSCĐ thuê hoạt động            
15 Các khoản khác            
14 Tài sản khác     Cuối năm Đầu năm    
a Ngắn hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục )        
b Dài hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục )        
15 Vay và nợ thuê tài chính Cuối năm Trong năm Đầu năm
    Giá trị Số có khả năng nợ Tăng Giảm Giá trị Số có khả năng nợ
a Vay ngắn hạn 8 028 184 061 8 028 184 061 179 436 565 399 195 106 765 845 23 698 384 507 23 698 384 507
               
    8 028 184 061 8 028 184 061 179 436 565 399 195 106 765 845 23 698 384 507 23 698 384 507
b Vay dài hạn            
  - Nợ dài hạn đến hạn trả dưới 1 năm            
  - Kỳ hạn từ 1-3 năm            
  - Kỳ hạn từ 3-5 năm            
  - Kỳ hạn từ 5-10 năm            
  - Kỳ hạn từ 10 năm            
               
  Cộng            
c-'Các khoản nợ thuê tài chính            
Thời hạn Năm nay Năm trước  
Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính  
Từ 1 năm trở xuống              
Trên 1 năm đến 5 năm              
Trên 5 năm              
d- Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán : Cuối năm Đầu năm  
      Gốc Lãi Gốc Lãi  
  Vay            
  - Nợ thuê tài chính            
  - Lý do chưa thanh toán            
  Cộng            
đ - Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với các bên liên quan:      
Bình luận

Tin tức mới

Thời tiết